Aktualności

DZIENNIK iPRIME JOBS

Zatrudnienie cudzoziemca i legalizacja pobytu cz.2

POBYT CZASOWY vs ZEZWOLENIE NA PRACĘ vs OŚWIADCZENIE

Poniżej przedstawiamy porównanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

Oświadczenie
o powierzeniu
wykonywania
pracy

Zezwolenie
na pracę

Zezwolenie na pobyt
czasowy i pracę

Obywatele Ukrainy, Białorusi,
Gruzji, Rosji, Armenii, Mołdawii
Obywatele państwa spoza UE
oraz EOG
Obywatele spoza UE
oraz EOG

Maksymalnie 180 dni
w ciągu 360 dni
Maksymalnie 3 lata
Maksymalnie 3 lata

Pracodawca
Pracodawca
Cudzoziemiec

Powiatowy urząd pracy
Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki

7 dni roboczych, od dnia złożenia kompletnego oświadczenia w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego, – 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego; – 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.
nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu poprawnego złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Poszczególne jednostki na terenie Polski posiadają własne terminy i mogą one wydłużyć się w zależności od regionu.
wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt wynika z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o cudzoziemcach i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Może trwać nawet kilka miesięcy.

30 zł
50zł lub 100zł
440zł od wniosku 50zł za wygenerowanie karty pobytu

Brak
Uzyskanie z PUP informacji starosty. W określonych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z ww. dokumentu
Uzyskanie z PUP informacji starosty. W określonych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z ww. dokumentu

Tak. Samo oświadczenie nie legalizuje pobytu w Polsce. Cudzoziemiec musi mieć wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt.
Tak. Samo zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu w Polsce. Cudzoziemiec musi mieć wizę, paszport biometryczny lub zezwolenie na pobyt.
Nie

Dowolna- jednak tożsama z wskazaną w oświadczeniu
Dowolna- jednak tożsama z wskazaną w zezwoleniu
Dowolna- jednak tożsama z wskazaną w zezwoleniu

zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz zgodne z tym zawartym w oświadczeniu
zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz z tym zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami dot. wynagrodzenia oraz z tym zawartym we wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i prac

Sprawdź
Check

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial