Aktualności

DZIENNIK iPRIME JOBS

Kodeks Pracy po zmianach część 2

ŚWIADECTWO PRACY

 • Pracownik który dopatrzył się błędów w świadectwie pracy w ciągu 14 dni (nie jak dotychczas 7 dni) od otrzymania świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy.

 • Jeśli pracodawca nie uwzględnił wniosku pracownika, pracownik ma 14 dni na skierowanie sprawy do sądu pracy (obecnie termin ten wynosi 7 dni).

 • Jednolity i określony termin wydania świadectwa pracy – pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, (pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy) lub w terminie nieprzekraczającym 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

 • Kara dla pracodawcy spóźniającego się z wydaniem świadectwa pracy od 1 tys. do nawet 30 tys. zł (od 7.09.2019 taka kara grzywny groziła za niewydanie świadectwa pracy.)

 • Nowe przepisy dotyczące sytuacji, w których pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik otrzymuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, a jeżeli pracodawca nie istnieje lub z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe − pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy

 • Zmianę minimalnego wynagrodzenia za pracę- wzrost
 
 • Częściowa likwidacja umów zlecenie i umów o dzieło, będą one dopuszczone jedynie w przypadku specjalistów i przedsiębiorców, których zarobki są większe niż pięć „średnich krajowych”.
 
 • Zastąpienie umów cywilno-prawnych nowymi rodzajami umów o pracę:
  • umową sezonową
  • umową dorywczą
  • umową nieetatową
 
 • Urlop „na żądanie” miałby zostać zamieniony na „urlop w czasie wskazanym przez pracownika”. Pracownik ma obowiązek zgłosić chęć jego wzięcia minimum 24 godziny przed godziną rozpoczęcia pracy. Jeśli nie dotrzymałby tego terminu, wówczas pracodawca mógłby odmówić mu udzielenia takiego urlopu.
 
 • Możliwości zwolnienia pracownicy w ciąży. Obecnie takiej osoby nie można zwolnić. Jeśli proponowane zmiany weszłyby w życie, wówczas pracodawca miałby taką możliwość, ale pod warunkiem, że zgodziła by się na to Państwowa Inspekcja Pracy.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial