Aktualności

DZIENNIK iPRIME JOBS

Kodeks Pracy po zmianach część 1

Kodeks pracy – w ślad za definicją to „akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia oraz pracodawców.”

Dla Nas to często zawiły zbiór zapisów jakie nie są dla Nas do końca transparentne
i zrozumiałe. Rok 2019 jest rokiem licznych pracy nad tym dokumentem i zmian jakie ów prace niosą. Chcąc przybliżyć najważniejsze z nich zachęcamy do lektury 🙂

1. URLOPY

  • 6 dni dodatkowego urlopu szkoleniowego dla pracownika który przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego

  • przedawnienie urlopu, na wykorzystanie urlopu za dany rok pracownik ma czas jedynie do 31.03 czyli ostatniego dnia I kwartału roku następnego. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany do wskazanego dnia – PRZEPADA.


2. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DLA CZŁONKÓW RODZINY

  • rozszerzenie uprawnień do urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego zostają przyznane pracownikom innym niż matka i ojciec, którzy są członkami najbliższej rodziny.

  • na wniosek pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlop rodzicielski, ojcowski i na prawach urlopu macierzyńskiego może wziąć ktoś z rodziny inny niż matka i ojciec – urlop przysługuje także babci, dziadkowi, siostrze czy bratu itp.


3. ZWOLNIENIE NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY W TRAKCIE URLOPU

  • jeżeli w trakcie urlopu macierzyńskiego, tacierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego pracodawca zwolni najbliższego członka rodziny (wypowie mu umowę o pracę z nieuzasadnionej lub niezgodnej z prawem przyczyny lub rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia), osoba na urlopie może dochodzić swoich praw. Zwolniony pracownik moze wystąpić o przywrócenie do pracy lub uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

  • jeżeli pracodawca wypowie bliskiemu członkowi rodziny przebywającemu na urlopie umowę z naruszeniem przepisów prawa pracy, a pracownik złoży wniosek o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie rodzicielskim, pracodawca musi zaakceptować urlop. W czasie urlopu wypoczynkowego nie może on rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, chyba że uzyska na to zgodę zakładowej organizacji związkowej.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial